Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Landesrecht Schleswig-Holstein

Landesrecht Schleswig-Holstein

Autor
Title
ISBN
Preis

Johannes Caspar/Wolfgang Ewer/Martin Nolte/Hans Jochen Waack (Hrsg.)

Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (vergriffen)
978-3-936773-25-5
98.00 EUR
GLSH 1.7

bestellen

Bernd Hoefer (Hrsg.)

Gesetze des Landes Schleswig-Holstein - Textsammlung (7. Auflage 2018)
978-3-945992-08-1
22.90 EUR
GLSH 1.6

bestellen

Bernd Hoefer (Hrsg.)

Gesetze des Landes Schleswig-Holstein - Textsammlung (6. Auflage 2016)
978-3-936773-96-5
19.90 EUR